Axial fan airfoil high efficiency

Coréia do Sul

Suewon Poongryuk Machinery Co., Ltd. 
791-2, Kwanyang-Dong
Anyang
South Korea 


Tel: +82-31 420 7074
Fax: +82-31 420 7007
hongjin@suewon.co.kr
Multi-Wing do Brasil Ltda. - Rua Arnoldo Hass, 55 - Pomerode - SC - CEP - 89107-000 - Brasil