Axial fan airfoil high efficiency

China

Multi-Wing (Suzhou) Co. Ltd. 
Building #4, 136 Yinsheng Road, Shengpu 
Industrial Park, Suzhou Industrial Park 
Suzhou 
People´s Republic of China


Tel: +86 512 6282 8098
Fax: +86 512 6282 8078
info@multi-wing.com.cn
www.multi-wing.com.cn
Multi-Wing do Brasil Ltda. - Rua Arnoldo Hass, 55 - Pomerode - SC - CEP - 89107-000 - Brasil